Eesti IT-juhtide Klubi põhikiri

19.01.2001

ÜLDSÄTTED

 1. Eesti IT-juhtide klubi (edaspidi Klubi) on infotehnoloogia (IT) juhtide vabatahtlik mitteformaalne mittetulunduslik ühendus. Klubi eesmärgiks on kaasa aidata oma liikmete professionaalsuse kasvule ja eneseteostusele ning pakkuda mõnusat ajaviidet. Klubi tegevus põhineb ühistel huvidel, demokraatia printsiipidel ja liikmete initsiatiivil.
 2. Klubi täielik nimetus on “Eesti IT-juhtide klubi”
  1. lühendina “IT-klubi”;
  2. rahvusvahelistes suhetes kasutab Klubi nimetust Estonian CIO Club;

  KLUBI EESMÄRK JA TEGEVUS

 3. Klubi eesmärgid on:
 4. IT-juhtide vahelise suhtluse võimaldamine klubilises ja virtuaalses õhkkonnas
 5. IT-juhtidele enesetäienduse võimaluse pakkumine läbi seminaride, loengute, vestlusringide ja muu infovahetuse
 6. IT-juhtide koolitus- ja sertifitseerimissüsteemi arendamisele kaasa aitamine
 7. IT-juhtide probleemidele ühiselt lahenduste leidmine
 8. Klubi eesmärk ei ole liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. Klubi kasutab tulusid üksnes oma eesmärkide saavutamiseks.
 9. Klubi liige ei kasuta klubi üritusi äriliste eesmärkide saavutamiseks.

  KLUBI LIIKMED

 10. Klubi liikmeks võib olla Eestis tegutsev IT-juht. Klubi liimeks saamise eelduseks on Klubi kahe tegevliikme soovitus.
 11. Klubi liikmed maksavad igaaastast liikmemaksu.
 12. Klubi põhikirja rikkumise või IT-juhi hea nime kahjustamise korral võib Klubi liikme Klubist välja arvata. Väljaarvamise otsustab Klubi üldkoosolek.

  KLUBI JUHTORGANID

 13. Klubi juhtorganid ja funktsionärid on:
  • liikmete üldkoosolek, kui kõrgeim juhtorgan
  • President, Revident, Meister, Laekur ja Kroonik
 14. Üldkooosolekul osalevad kõik Klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku president või revident vastavalt vajadusele.
 15. Klubi üldkoosoleku pädevuses on Klubi põhikirja muutmine ja täiendamine, presidendi ja revidendi valimine, iga-aastase liikmemaksu suurus, tasumise kord ja tähtajad, Klubi tegevuse lõpetamine. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamisega.
 16. Klubi President valitakse üldkoosolekul 1 aastaks ja ta juhib klubi tegevust ürituste vahelisel ajal ning täidab esindusfunktsiooni.
 17. Klubi revident kontrollib Klubi finantstegevust. Revident valitakse üldkoosoleku poolt Klubi liikmete hulgast 1 aastaks. Revident allub ainult Klubi üldkoosolekule ja esitab sellele oma tööaruande.
 18. Klubi Meister vastutab klubi ürituste korraldamise eest ja asendab vajadusel Presidenti. Meistri määrab President.
 19. Klubi laekur-asjaajaja juhib Klubi finantsilist tegevust ja kannab selle üle vastutust. Laekuri määrab president.
 20. Klubi Kroonik vastutab Klubi ürituste kajastamise eest ja täidab Klubi Kroonikaraamatut. Krooniku määrab President.

  KLUBI VARA

 21. Klubi vara moodustub liikmemaksudest ning füüsiliste ja juriidiliste isikute toetustest ja annetustest
 22. Klubi vara kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks

  KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 23. Klubi tegevuse lõpetamise ja selega seotud küsimused otsustab üldkoosolek.
© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.